Thursday, January 1, 2009

Indstillinger og Visioner... Attitudes and Visions

I Amerika, give vores Præsident en årlig tale som hedder "the State of the Union". Siden jeg blev voksen, så jeg hans tale hvert år, men i sidste 4 eller 5 år, stoppede jeg. Førhen, var præsidents årlig tale inspirerende..... og fik de amerikanske mennesker til at føle sig trykke om fremtiden for vores land og for vores børn, men ting har ændret sig. Præsidenten taler om tingene som du forventer---krig i mellemøsten, skat, terrorisme, uddannelse og økonomi, men i stedet for giver os håb, hans tale kun gøre mig trist. Jeg er sikker på at denne årlige tale vil lyde meget anderledes med vores ny præsident--- og vil endnu en gang blive en tale af håb.

In America we have an annual speech, given by the President which is called the State of the Union Address. During my adult years, I faithfully watched this every year, but in the last four or five years, I stopped. Previously, the President´s annual address was inspiring.... and made the American people feel good about the future for our country and for our children, but things have changed. The President talks about things you would expect--the war in the Middle East, taxes, terroism, education and the economy, but instead of giving us hope, his speech leaves me feeling sadness. I am certain this annual speech will sound very different with our new president---and will once again, become a speech of hope.

I onsdags, selv om jeg var så syg, så jeg dronnings årlige nytårsaften tale, og selv om jeg var syg, følte jeg mig inspireret. I aftes, selv om jeg stadig var lidt syg, så jeg statsministerens nytårsdage tale, og selv om jeg var stadig en lidt syg, følte jeg mig inspireret.

On Wednesday, although I was terribly sick, I watched the Queen´s annual New Year´s Eve speech and although I was sick, I felt inspired. Last night, although I was still a little under the weather, I watched the Prime Minister´s annual New Year´s Day speech, and although I was still a little sick, I felt inspired.

Se her: TALE Watch it here (in Danish, of course): SPEECH

Den dronnings nytårsaftens tale er en rigtig vigtig tradition for danskerne.... alting stopper mens alle kommer sammen foran fjernsyn for at se det. Jeg så hendes tale sidste år i amerika på internet og jeg husker hvor meget hun talte om laver nye udlandninger i Danmark at føle sig velkommen og hvor god jeg følte, som jeg lyttede til hende (og min dansk var ikke så god tilbage dengang!). Dette år, så jeg både dronnings tale og statsministerens tale og jeg forstod alting at de sagde (især siden jeg kunne læse undertekst på dansk for døv mennesker!!) og selv om jeg ville at skrive den hele taler her, i stedet for, vil jeg skrive tingene som inspireret mig mest! En ting som begge taler havde tilfælles er hvor de så ansvaret for Danmarks fremtid...i indstillingerne og visioner af Danmarks beboere. Jeg håber at du tager tiden at læse hele tekst.... og at du, også, føler dig inspireret!

The Queen´s New Year´s Eve speech is a very important tradition for Danes...everything stops while everyone comes together in front of the television to see it. I saw her speech, for the first time, last year in America on the internet, and I remember how much she talked about making foreigners who are new to Denmark to feel welcomed and how good I felt, as I listened to her (and my Danish was not so good back then!). This year, I saw both the Queen´s speech and the Prime Minister´s speech and I understood everything they said (especially since I could read the closed captioning in Danish for deaf persons) and although I want to write both of their entire speeches here, instead I will write the things that inspired me the most! One thing that both speeches had in common is where they saw the responsibility for Denmark´s future....in the attitudes and visions of Denmark´s residents. I hope you take the time to read the entire text below...and that you, too, feel inspired!

Dronning...hendes tale er om vores indstillinger...
Vi har længe vænnet os til, at alt gik bedre og bedre, at morgendagen tegnede stadig lysere. Nu males der med mørkere farver, men lad os alligevel se op og ud og sætte vore bekymringer i forhold til et større perspektiv.

We have, for a long time, been used to things always becoming better and better, and tomorrow bringing us more light. Now, things are painted with darker colors, but regardless of that, let us look up and look out and put our worries in realtionship with a bigger perspective.


Vi kan ikke i en moderne verden isolere os and lade andre om at løse de problemer, der ikke umiddelbart berører os selv......særligt i nedgangstider er der behov for fortsat at tage et aktivt medansvar. Vi har mulighederne, og vi har meget at byde på. Det kan vi i grunden være stolte over...... de egenskaber skal vi holde fast ved. Dem har vi brug for til alle tider, ikke mindst når vanskelighederne begynder at melde sig. Så er det vigtigt, at vi ikke tager alle goderne for givet, eller betragter vore medmennesker som blot og bare en sag, der skal ekspederres. Man kan godt sige tak for det, man får, selvom man har ret til at få det. At yde med et smil og tage imod med et "tak!" Det får så meget til at glide lettere.

We cannot, in the modern world, isolate ourselves and let others solve the problems which do not directly affect us..... especially in economically declining times, there is a need to continue to take an active, personal responsibility. We have the opportunities, and we have much to offer. We have a foundation to be proud of....characteristics of which we can hold firmly to. And we need these through all times, regardless of when the difficulties begin. So it is important that we do not take the good for granted or regard our fellow human beings as only just another number to deal with. You must say thank you for what you get, even if you have a right to have it. To pay with a smile and a thank you! It makes things go so much easier.


Hvad vil det år bringe? Nye bekymringer? Ny udfordringer! Nye gode oplevelser med familien og med dem, vi arbejder sammen med. Hvis der skulle blæse lidt koldere vinde i det kommende år, kan det være en udfordring til os om at stå sammen og være opmærksomme på dem, som vi kan give en hjælpende hånd med et smil og med en tak, for det ethvert af vore medmennesker betyder for os.

What will the new year bring? New worries? New challenges! New, good experiences with the family and those with whom we work. If a little colder wind blows in the coming year, it could be a challenge for us to stand together and continue to pay attention to them. We can do this, as we give a helping hand, a smile and thank you, and recognize what each person means to us.Anders Fogh Rasmussen...hans tale er om vores visioner...

Endnu er det for tidligt at sige, hvor længe den økonomiske krise vil vare. Eller hvor streng, den vil blive. Men i forhold til mange andre lande er vi i Danmark godt rustede til en svær tid.
Vi har en lav ledighed. Hvor andre lande har høj arbejdsløshed.
Vi har overskud i forhold til udlandet. Hvor andre lande har underskud.
Vi har lav offentlig gæld. Hvor andre lande slæber med store underskud og voksende gæld.
Og vi er parate til endnu en gang at bruge skatten til at sætte skub i økonomien. Regeringen har en skattereform i støbeskeen. En skattereform, hvor vi sænker skatten på det, vi vil have mere af – arbejde. Og hæver skatten på det, vi vil have mindre af – forurening.

It is too early to say how long the economic crisis will last or how difficult it will become, but in relationship to other countries, we are, in Denmark, ready for difficult times. We have a low unemployment rate, where it is very high in other countries. We have a surplus in relationship to foreign countries, where most countries have deficits. We have a low public debt where other countries drag on with deficits and growing debts. We are ready to use taxes to keep the economy moving, as the government has the foundation for a tax reform where we will lower tax on things we want more of---work. And increase the tax on things we want less of----pollution.

En krise indeholder både en fare og en mulighed. En fare, hvis et unødigt sortsyn fører til en ond cirkel med yderligere krise, kaos og kollaps.
Men en krise giver også mulighed for at tænke nyt. At finde vejen ud af vanskelighederne med nye idéer, nye metoder, nye initiativer. Lad os bane en sådan vej. En vej til ny, holdbar vækst. Grøn vækst. Lad os sætte den vision at skabe en ny, grøn økonomi. Et samfund, hvor vi er helt
uafhængige af forurenende brændsler som kul, olie og gas. Det kræver, at vi omlægger produktion og forbrug. Gradvist, men målrettet. I Danmark skal vi udvikle grønne løsninger, som hele verden kan få glæde af.

A crisis contains both a hazard and an opportunity. A hazard, if unnecessary pessimism leads to a vicious cycle of additional crisis, chaos and collapse. But a crisis also gives the opportunity to think new. To find a way out of difficulties with new ideas, new methods and new initiatives. Let us choose such a road. A road to new sustainable growth. Green Growth. Let us set the new vision on creating a new, green economy. A society, where we are completely independent of polluting fuels such as coal, oil and gas. This demands that we reorganize production and consumption. Gradually, but targeted. In Danmark we shall develop green solutions with which the entire world can be pleased.


Her er min yndling del: /Here is my favorite part:
Vi skal gøre Danmark til en grøn vindernation. Og vi skal vise et globalt grønt lederskab af drivhusgasser. Men det handler også om sikkerhed. Den vestlige verdens afhængighed af
importeret olie og gas medfører en massiv overførsel af velstand fra verdens demokratier til verdens oliestater. Til regimer, som ikke altid deler vort syn på frihed og folkestyre. Ved at mindske overførslen af penge til dem, kan vi øge vor egen selvstændighed. Ved at reducere behovet for importeret energi, kan vi øge frihed og sikkerhed. Ved at svække afhængigheden af olien og gassen, kan vi styrke den demokratiske verden. Lad os i fællesskab skubbe Danmark fremad. Og i fællesskab forvandle krisen fra en fare til en mulighed. Faren er, hvis vi frygter fremtiden. Og lader de kortsigtede problemer spærre for de langsigtede løsninger. Muligheden er, at vi tror på fremskridtet. Og lader de langsigtede løsninger afhjælpe de kortsigtede problemer. Alt kan lykkes, hvis viljen til at ville er større end frygten for at fejle.


We shall make Denmark a green wind-nation and we shall model our global green leadership. But this also is about our safety. The western world´s dependence on imported oil and gas results in a transfer of wealth from the democratic world to the oil-nations, which do not always share our views on democracy and freedom. As we decrease the transfer of money to them, we can increase our own independence. As we reduce our need for imported energy, we can increase freedom and safety. As we weaken the dependence on oil and gas, we can strengthen the democratic world. Let us, in partnership, push Denmark forward, and in partnership, change the crisis from a hazard to an opportunity. The real hazard is if we fear the future and let short-term problems block long-term solutions. The opportunity is that we believe in progress and let the longterm solutions relieve the short-term problems. Everything can succeed if the will of wanting it is greater than the fear of failure.

Jeg skriver nu Mads og min "grøn plan" for vores familie og hus og efter Rasmussens tale, tror jeg at vores "lille" plan kan lave en stor indflydelse.... hvis alle tror den samme ting!

I am now working on Mads´and my "green plan" for our family and our house and after Rasmussen´s speech, I believe that our "small" plan can make a big impact...if everyone believes the same thing!

10 comments:

KCLC said...

Wow. This was the pick me up I needed. I am so glad I started reading your blogs...for I would never have read such a wonderful speech from a country and Queen I would other wise hardly ever pay much attention too. I want to move to Denmark now! LOL
Happy New Year to you and to all you love.

Anonymous said...

I hope you are feeling much much better!

Love the speeches - full of hope!

NotQuiteDanish said...

Like you, I watched them both from my sick (feels like death) bed. At one stage I peered out of the window looking into the flats of people across the street who were home (I'm usually not a voyeur!) and noticed that *everyone* watching the Queen's speech. I found myself comparing her tale to that of the Bush's last family Xmas in the White House for which someone had sent me a youtube link. LOL. I don't know whether you have seen that but there was a vast difference...

BABS said...

I love our Queen Marge, she is such a smart sassy and sweet lady and fulfills her duties in a very queenly manner, I am loathe to admit it but in my heart I believe in fairy tales and fairy queens, and just the way she dresses, her deportment, her enchanting smile (we'll ignore the smoker's yellow tooth hue)..she is way better an object of fascination than any film celeb. The Queen of England is a right sour puss, but our Marge? She is a darling.

*chuckle* she should champion the immigrant cause - half her blooming family is of non Danish cultured origin.

Mr Fogh makes my skin crawl as far as a lot of his politics and chums go but like that McCain, beyond the politics is a human being, a man like any other. On a personality level I find Mr Fogh intriguing. I'd never vote for him though, a lot of his political behaviour is hysterical.

I didn't listen to either of the speeches, but I am glad to hear that both leading figures gave us something inspiring to be going on with.

And Green is good! When one has little money to play with, ecology becomes second nature. With less money and loans available, the tightening of the financial belt will cause us all to think twice about how we use our resources.

To my grandparents ecology and thrift was a way of life. It's only since the standard of living improved that we feel we can waste.

Skogkjerring said...

First of all my dear, HAPPY NEW YEAR! Second, hope you are feeling better now! Third, I read somewhere where Bush is the worst president in what was it, 30 some years and Obama was the most popular in that same time frame...a lot of hope for the future is lying in Obama's lap, I sure hope he can deliver. My dad thinks he is the worst thing to happen to the states (to the world) but I feel differently...hope Obama proves my dad wrong!! The speeches were great (I read the danish and the english parts!!!) the king here does the same thing and the prime minister..I didn't watch though..I guess I put more value in actions rather then words but it's good when heads of state can inspire hope for the future rather then drag their people down.
Here is to a great (GREEN) 2009! P.s. hope you'll share your green ideas when your plan is ready!

journeyinfinite said...

I love the ideas in the speeches you quoted of being progressive, and not being afraid of the new. Clinging to traditional ways in a vastly changing world because one fears new ideas...now that's scary.

In the current administration in the US, I feel that the tone in many presidential speeches talks down to citizens as if we are children -- fear-mongering, really simple one-dimensional views of complex situations, and the clinging to the past when world dynamics are so rapidly changing.

Having our new president who is progressive and speaks to people like adults will be refreshing; and maybe it will even help the US have some faith that our government is taking steps to make things in the US and the world better...

Kevin said...

No wonder the Danes are the happiest people on Earth. They have intelligent, thoughtful, wise leaders.

Here's to Americans finally having the same in the next four years.

HOLMES said...

I also used to watch the SOTU address and stopped because of all the reasons you cited. I also got tired of hearing our president fumble for words... words that are on the teleprompt-thingy.

I have great hope for America under Obama's leadership-- the fact that he's already been working hard, even though he's not officially in office-- makes me cautiously optimistic.

Question: is the closed-captioning in DK as haphazard as it is in the US? Misspelled words, homonyms, and the like?

MoMo 2.0 said...

Shelly.... the closed captioning is WAY better in DK... the cool thing is that when there is a word spelled wrong or used wrong (which is RARE), I tell Mads and he does not even notice it... I do !!

All of our English speaking programs (ie: Friends, CSI, Gilmore, etc..) have Danish subtext so I get to practice my Danish translations and reading, and I would say that in my 6.5months here, I have found, maybe, 2 dozen mistakes

Lisa said...

Very hopeful! I just added "Everything can succeed if the will of wanting it is greater than the fear of failure" as one of my new all time fav quoats!